How to use Kajabi to send a thank you note.

alexa kajabi memberships thank you

PBK Free Kajabi Resource Library

Free